Algemene Leveringsvoorwaarden De Regt Strategie & Communicatie BV

Algemeen

1. De algemene leveringsvoorwaarden van De Regt Strategie & Communicatie bv (verder ook genoemd: het bureau) zijn van toepassing op en bindend voor alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen De Regt Strategie & Communicatie bv en opdrachtgevers. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
2. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover de opdrachtgever daarover schriftelijk overeenstemming heeft bereikt met De Regt Strategie & Communicatie bv
3. Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst schaden.

Offertes en aanvaarding opdrachten

4. Alle offertes van De Regt Strategie & Communicatie bv zijn vrijblijvend en blijven tot drie maanden na datum uitbrengen geldig.
5. Offertes zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever verstrekt zijn bij of naar aanleiding van de briefing en de aanvraag tot offerte; van de juistheid van deze gegevens mag De Regt Strategie & Communicatie bv uitgaan.
6. De overeenkomst tot opdracht komt tot stand doordat de opdrachtgever de door De Regt Strategie & Communicatie bv uitgebrachte offerte schriftelijk accepteert. Dit kan plaatsvinden door het voor akkoord ondertekenen van de uitgebrachte offerte of van een ander voorstel tot overeenkomst of door een schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.
7. De Regt Strategie & Communicatie bv mag geen opdrachten aanvaarden waarvan het bureau behoort te begrijpen dat uitvoering ervan strijdig is met de belangen van bestaande opdrachtgevers. De Regt Strategie & Communicatie bv is gehouden bij aanvaarding van nieuwe opdrachten het aspect strijdigheid zorgvuldig te onderzoeken. Alleen met schriftelijke toestemming van de betrokken opdrachtgevers mag De Regt Strategie & Communicatie bv een dergelijke opdracht aannemen. Opdrachtgever zal zijn toestemming alleen onthouden wanneer een dergelijke opdracht zijn belangen wezenlijk schaadt.

Uitvoering: wederzijdse verplichtingen en tussentijdse wijzigingen

8. De Regt Strategie & Communicatie bv verplicht zich de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
9. De Regt Strategie & Communicatie bv verbindt zich door het aanvaarden van de opdracht tot het bij de uitvoering streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
10. Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen afspraken en procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk geven nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd.
11. De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de overeengekomen en schriftelijk vastgelegde (geschatte) termijn. Indien overschrijding van die termijn dreigt, verplicht De Regt Strategie & Communicatie bv zich om zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen.
12. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden, waaronder die van derden die werken onder verantwoordelijkheid van De Regt Strategie & Communicatie bv, uit te breiden of te wijzigen.
13. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal De Regt Strategie & Communicatie bv dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
14. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen werkzaamheden beïnvloedt, zal De Regt Strategie & Communicatie bv haar werkzaamheden overeenkomstig aanpassen en zal de opdrachtgever, voor zover de wijziging voor De Regt Strategie & Communicatie bv meerwerk met zich meebrengt, dit meerwerk vergoeden.
15. Indien de tussentijdse wijziging leidt tot minderwerk, zal de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding niet kunnen worden gewijzigd, tenzij anders is overeengekomen.
16. Opdrachtgever verplicht zich tijdig alle documenten en gegevens die De Regt Strategie & Communicatie bv nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht aan haar te verstrekken.
17. Opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig ter beschikking stellen van (tijd en arbeid van) eigen medewerkers die bij de werkzaamheden van De Regt Strategie & Communicatie bv betrokken zijn, voor zover overeengekomen.
18. Indien overeengekomen en zodra De Regt Strategie & Communicatie bv daarom verzoekt, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor een eigen werkruimte met telefoon, fax en/of datanetaansluitingen op zijn locatie ten behoeve van De Regt Strategie & Communicatie bv.

Duur en beëindiging opdrachten

19. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij met wederzijdse instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd regelen partijen onderling in de overeenkomst een opzegtermijn voor het beëindigen dan wel continueren van de overeenkomst.
20. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds door één van de partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn bedraagt bij opdrachten met een looptijd tot drie maanden één maand, met een looptijd van meer dan drie maanden tot een jaar twee maanden en met een looptijd langer dan een jaar drie maanden. Onder looptijd wordt de gehele periode met inbegrip van eventuele contractverlengingen verstaan waarbinnen aan (nagenoeg) dezelfde opdracht is gewerkt.
21. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze verplicht De Regt Strategie & Communicatie bv gedurende de opzegtermijn zoals bedoeld onder artikel 20 een maandelijks bedrag te betalen ter hoogte van het gemiddelde gedeclareerde honorarium over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de opdracht geduurd heeft). Dit bedrag is verrekenbaar met de declaraties voor binnen het contract overeengekomen werkzaamheden die de opdrachtgever De Regt Strategie & Communicatie bv tijdens de opzegtermijn laat verrichten.
22. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door De Regt Strategie & Communicatie bv kan het bureau geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding anders dan voor binnen het contract overeengekomen werkzaamheden die het bureau tijdens de opzegtermijn verricht. De Regt Strategie & Communicatie bv is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opdracht normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de opdrachtgever anders beslist.
23. Indien het bureau gedurende een periode van tenminste drie maanden ten gevolge van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is geweest de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is opdrachtgever gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen, zonder dat het bureau recht heeft op een vergoeding als bedoeld in de artikelen 21 en 22.

Honoraria, kosten en declaraties

24. De honorering van De Regt Strategie & Communicatie bv geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uur-, dagdeel- of dagtarieven. Andere mogelijke beloningen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid (bij interimcontracten) of een aanneemsom (per project of opdracht).
25. De Regt Strategie & Communicatie bv is gerechtigd haar tarieven aan te passen. Voor lopende contracten is dit beperkt tot ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Verhogingen zoals hiervoor bedoeld, worden pas berekend nadat zij aan de opdrachtgever zijn medegedeeld.
26. Naast de in artikel 24 bedoelde beloningen zijn verschuldigd de reistijd en de reis- en verblijfkosten, alsmede de kosten van derden die door De Regt Strategie & Communicatie bv in het kader van de opdracht zijn ingeschakeld. Reistijd wordt berekend en gedeclareerd op basis van het geldende uurtarief.
27. De Regt Strategie & Communicatie bv is verplicht een uren- en kostenverantwoording bij de declaraties te voegen indien zulks bij de contractsluiting is overeengekomen.
28. Alle overeengekomen bedragen worden verhoogd met omzetbelasting.
29. De Regt Strategie & Communicatie bv declareert in principe maandelijks het over een kalendermaand (eventueel afgerond naar hele weken) verschuldigde honorarium en de overige kosten. Overeengekomen kan worden dat De Regt Strategie & Communicatie bv hierop een voorschot in rekening brengt. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
30. De betalingstermijn voor declaraties bedraagt 3 weken na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever vanaf het verstrijken van de betalingstermijn over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
31. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn gemaakt, met een minimum van 15% van het in te vorderen bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
32. De Regt Strategie & Communicatie bv is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt. Bovendien is De Regt Strategie & Communicatie bv gerechtigd de tussen de opdrachtgever en het bureau bestaande overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien. De gevolgen en de kosten van opschorting, staking en/of ontbinding zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever en laten de betalingsverplichtingen aan De Regt Strategie & Communicatie bv onverlet.
33. In principe voldoet de opdrachtgever de kosten van derden rechtstreeks. Verloopt betaling via De Regt Strategie & Communicatie bv, dan is het bureau gerechtigd tot het berekenen van een redelijke opslag om rente en risicolasten te dekken. Ook is De Regt Strategie & Communicatie bv dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.

Intellectueel eigendom

34. Het (intellectuele) eigendom van voorstellen die deel uitmaken van offertes en bijbehorende stukken en het (intellectuele) eigendom van adviezen, modellen, cursorisch materiaal en andere in het kader van de opdracht opgestelde documenten en programma’s berust bij De Regt Strategie & Communicatie bv.
35. Opdrachtgever is gerechtigd de hier bedoelde stukken te vermenigvuldigen, echter uitsluitend voor gebruik binnen de eigen organisatie, zoals bedoeld is in de overeengekomen opdrachtomschrijving. Openbaarmaking kan alleen geschieden na van De Regt Strategie & Communicatie bv verkregen schriftelijke toestemming.

Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en klachten

36. De Regt Strategie & Communicatie bv toetst zijn werkzaamheden aan de algemeen geldende wettelijke normen en aan andere algemeen geldende regelingen en gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van een opdracht berust bij de opdrachtgever. Indien een klacht, voortvloeiende uit een opdracht, tegen een opdrachtgever wordt ingediend of een vordering in rechte wordt gesteld beslist de opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met De Regt Strategie & Communicatie bv. Indien (ook) De Regt Strategie & Communicatie bv in rechte wordt aangesproken, heeft zij het recht zelfstandig – eventueel naast de opdrachtgever – verweer te voeren.
37. De Regt Strategie & Communicatie bv is bij advieswerkzaamheden uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Regt Strategie & Communicatie bv van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij advisering in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
38. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De Regt Strategie & Communicatie bv voor zijn advisering in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
39. Opdrachtgever vrijwaart De Regt Strategie & Communicatie bv voor aanspraken van door het bureau bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen die zich in verband met de uitvoering begeven op het terrein van opdrachtgever en/of op dat van derden terzake van door hen aldaar geleden schade.
40. De Regt Strategie & Communicatie bv is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die het bureau voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Zaken reizen voor risico van de opdrachtgever.
41. Indien uitvoering van een opdracht met zich meebrengt dat uitingen in welke vorm dan ook bestemd voor derden zullen worden gedaan, dan zijn bedoelde uitingen voordat ze derden kunnen bereiken aan de goedkeuring van de opdrachtgever onderworpen. De goedkeuring van de opdrachtgever van voor derden bestemde uitingen heeft tot gevolg, dat De Regt Strategie & Communicatie bv geen enkele aansprakelijkheid heeft voor eventuele schadelijke gevolgen van tijdens de uitvoering van de overeenkomst gedane uitingen. De opdrachtgever zal De Regt Strategie & Communicatie bv ter zake van bedoelde schadelijke gevolgen vrijwaren.
42. Klachten tijdens de duur van de opdracht worden door De Regt Strategie & Communicatie bv slechts in behandeling genomen indien en voor zover zij onverwijld schriftelijk ter kennis van het bureau zijn gebracht.
43. Klachten met betrekking tot het resultaat dienen binnen 30 dagen na het voltooien van de opdracht schriftelijk bij De Regt Strategie & Communicatie bv te worden ingediend, op straffe van verval van rechten.
44. Klachten terzake van facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur ter kennis van De Regt Strategie & Communicatie bv te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

Geheimhouding

45. De Regt Strategie & Communicatie bv verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het geacht kan worden het vertrouwelijk karakter te onderkennen, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever mag De Regt Strategie & Communicatie bv die geheimhouding doorbreken en/of op grond van een wettelijke plicht.
46. De Regt Strategie & Communicatie bv heeft het recht derden bekend te maken dat het bureau van de opdrachtgever een opdracht heeft gekregen tenzij bij de contractsluiting anders is overeengekomen.

Geschillen

47. Indien naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en De Regt Strategie & Communicatie bv, dan zullen partijen trachten dit geschil in minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.
48. Op overeenkomsten tussen De Regt Strategie & Communicatie bv en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen De Regt Strategie & Communicatie bv en haar opdrachtgevers zullen, indien het minnelijk overleg als bedoeld in artikel 47 geen oplossing van het geschil heeft bewerkstelligd, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

De Algemene Leveringsvoorwaarden van De Regt Strategie & Communicatie bv zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 6752 d.d. 21-02-2001.