Privacyverklaring

De Regt Strategie & Communicatie bv, gevestigd aan Diemerbroek 2 3464 HR Papekop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Diemerbroek 2
3464 HR Papekop
0348-565040
www.deregtbv.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Regt Strategie & Communicatie bv verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stratcom@deregtbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Regt Strategie & Communicatie bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
De Regt Strategie & Communicatie bv verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Regt Strategie & Communicatie bvneemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Regt Strategie & Communicatie bv) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Regt Strategie & Communicatie bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Regt Strategie & Communicatie bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Cookies verwijderen

Hieronder leest u hoe u cookies kunt verwijderen in verschillende browsers.

Internet Explorer
Ga naar het menu Extra > Internetopties > Tab algemeen. Klik onder Browsergeschiedenis op verwijderen. Geef aan wat u precies wilt verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Firefox
Ga naar Extra > Opties > Tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt verwijderen. Vink hier in ieder geval Cookies aan. u kunt ook aangeven vanaf welke datum de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Chrome
Klik op de drie streepjes rechts bovenin. Klik op Opties > Tab Geavanceerde opties. Klik onder Privacy op Browsergeschiedenis wissen. Zorg ervoor dat de optie Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. U kunt ook aangeven vanaf welke datum de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Regt Strategie & Communicatie bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stratcom@deregtbv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Regt Strategie & Communicatie bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Regt Strategie & Communicatie bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via stratcom@deregtbv.nl