Projecten Projecten

Verantwoording met open vizier

Situatie

Woningcorporatie WoonInvest hecht veel waarde aan de zogeheten ‘horizontale verantwoording’: het afleggen van rekenschap aan maatschappelijke organisaties en sleutelpersonen over het gevoerde beleid. Een corporatie opereert immers met gemeenschapsgeld voor een duidelijk maatschappelijk doel, namelijk volkshuisvesting. Bovendien zijn de verwachtingen van politiek en samenleving over woningcorporaties sterk in ontwikkeling en WoonInvest wil nadrukkelijk de vinger aan die pols houden. Daarmee is verantwoording ook een belangrijk instrument in het relatiebeheer met politieke en maatschappelijke sleutelpersonen.

Vraag en activiteiten

De Regt Strategie & Communicatie bv wordt al sinds enkele jaren gevraagd om te adviseren bij de inrichting van deze horizontale verantwoording. Het gaat om een gedachtewisseling met open vizier die de directeur-bestuurder en zijn bestuurssecretaris zelf met steeds tien geselecteerde externe relaties apart voert. Elk gesprek moet het nodige opleveren voor evaluatie en ontwikkeling van beleid. Bovendien is het een impuls voor de relatie zelf en voor de belangenbehartiging van WoonInvest. En het resultaat geeft input voor het public affairsbeleid van de corporatie.
Wij adviseren de gesprekken zodanig te organiseren en in te vullen dat er sprake kan zijn van een echte, wederzijdse en inspirerende ontmoeting. Daarvoor zetten we diverse middelen in. We kiezen onder andere voor een steeds andere, bijzondere setting, we adviseren over de gesprekspartners en de gespreksaanpak en betrekken de actualiteit volop bij de gespreksthema’s. We houden niet alleen de ‘stenen’ maar vooral de mensen om wie het gaat, nadrukkelijk in beeld. We zorgen achteraf voor een weerslag per thema in een publicatie die alle relaties van WoonInvest als eindejaarsattentie ontvangen.

Resultaten

De gesprekken leveren vaak concrete vervolgafspraken met organisaties en personen op om zaken anders af te stemmen, nieuwe ideeën nader uit te werken of onderwerpen gezamenlijk verder op te pakken. De verwachtingen, verrassingen en teleurstellingen van externe partijen richting corporaties en WoonInvest in het bijzonder en ook omgekeerd komen treffend op tafel. Gezamenlijke visies en drijfveren blijken de onderlinge samenwerking te versterken. En stevige uitspraken worden niet geschuwd.
WoonInvest ervaart de gesprekken als bijzonder waardevol en stimulerend en deelt de inhoud ervan ook in het eigen management. In het beleid doet men er zijn voordeel mee. En waar nodig vindt terugkoppeling naar de gesprekspartners plaats. De eindejaarspublicatie wordt in het eigen netwerk positief ontvangen, maar ook daarbuiten: een boeiend, journalistiek relaas over de maatschappelijke inbedding van de woningcorporatie in deze tijd.

Meer weten over strategische advisering, participatie en communicatie? Klik hieronder!